Aanmelden leerlingen

Voor het eerst naar school of verhuizen naar een andere school is een grote stap. Sommige kinderen zien er erg tegenop en er zijn ook kinderen die niet kunnen wachten op het moment dat ze naar school mogen.

De ouders/verzorgers, indien inwoners van de gemeente Aa en Hunze, ontvangen als hun kind 3 jaar is van de gemeente een boekje over de basisscholen met daarin een aanmeldingskaart. De ingevulde aanmeldingskaart wordt via de gemeente naar de desbetreffende scholen gestuurd. Op deze kaart geven de ouders/verzorgers aan dat zij geïnteresseerd zijn in de school. Insturen van de kaart betekent niet dat het kind op de school is ingeschreven.

Ruim van tevoren nodigt de directie de ouders/verzorgers uit voor een kennismakingsgesprek en/of een rondleiding.

Bij toelating van leerlingen is het van groot belang te weten wat de mogelijkheden en de capaciteiten van deze leerlingen zijn.

Het is mede hierom zinvol en van belang bepaalde gegevens over de kinderen te krijgen of toestemming van ouders/verzorgers te krijgen om bepaalde informatie op te vragen. Zo vragen wij de ouders/verzorgers van de nieuwe leerlingen die de peuterspeelzaal of kinderopvang hebben bezocht om inzage in de observatie-evaluatielijst die aan hen is uitgereikt.

Tijdens het intakegesprek komen aan de orde:

  • De ontwikkeling van het kind.
  • De gezondheid van het kind.
  • Gezinssituatie.
  • Criteria voor indeling kinderen in een groep.
  • Rondleiding door de school.

Procedure instroom nieuwe leerlingen

Intakegesprek Ouders/verzorgers worden door de directeur uitgenodigd voor het intakegesprek. Tijdens de intake, die onder schooltijd plaatsvindt, krijgen ouders/verzorgers een rondleiding door de school, voorziet de directeur hen van allerlei informatie, is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt stil gestaan bij het inwinnen van informatie over de nieuwe leerling. Heeft de nieuwe leerling al een broertje/zusje op school wordt het intakegesprek aangepast aan de behoefte van ouders/verzorgers en school. Tijdens het intakegesprek worden de ouders/verzorgers geinformeerd over de datum van het kennismakingsgesprek en de wenochtend. Tevens wordt afgesproken of de leerling de eerste vier weken alleen ’s ochtends of de hele dag naar school komt en indien van toepassing of de leerling na de Kerst- of zomervakantie start.

NB: het is noodzakelijk dat het kind zindelijk is. We hebben op school geen faciliteiten om kinderen te verschonen.

Kennismakingsgesprek

Op de woensdag twee weken voorafgaand aan de 4e verjaardag wordt de leerling met zijn ouders/verzorgers om 11.45 uur op school (na schooltijd) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht.

Wenochtend

Op de woensdag voorafgaand aan de 4e verjaardag komt de leerling een ochtend wennen (8.30-11.30 u.). De wenochtend vervalt als een leerling na de Kerst- of zomervakantie op school komt.

Naar school

Op de dag na de 4e verjaardag komt de leerling voor het eerst naar school. De verjaardag wordt niet gevierd. De leerling mag direct volledig naar school. Het is ook mogelijk om de eerste vier weken alleen ’s ochtends naar school te gaan.  In overleg met de directie worden hier afspraken over gemaakt.

Kort overleg

Gaat de leerling de eerste vier weken alleen ’s ochtends naar school, dan vindt aan het einde van de vierde week een kort overleg tussen de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) plaats. Tijdens het overleg wordt besloten of er overgegaan wordt op hele dagen naar school. Wanneer er besloten wordt de ochtenden te continueren, wordt de periode bepaald en een nieuw kort overleg moment gepland tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. Advies instromen na de zomervakantie We adviseren de ouders/verzorgers van kinderen die binnen zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie te starten.

Door de directie en de ouders worden afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek. Voor kinderen die na de zomervakantie instromen is er alleen een kennismakingsgesprek. In verband met de volle klassen aan het eind van het schooljaar vervalt dan de wenochtend.

Advies instromen na de Kerstvakantie

We adviseren ouders/verzorgers van kinderen die in december 4 jaar worden na de Kerstvakantie te starten. Door de directie en de ouders worden afspraken gemaakt tijdens het intakegesprek. Voor kinderen die na de Kerstvakantie instromen is er alleen een kennismakingsgesprek, In verband met de drukke december periode vervalt dan de wenochtend.

Wanneer een nieuwe leerling van een andere basisschool bij ons wordt ingeschreven, ontvangt de vorige school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan de gegevens over de resultaten en vorderingen op bij de vorige school. Zo kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau van de nieuwe leerling. Wanneer er van de vorige school onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kan het zijn dat er op onze school een onderzoekje plaatsvindt om het niveau van de leerling bij rekenen, lezen en spelling te bepalen.