Groep 6

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 6 en op welke manier.

De inloop

Elke groep start ’s ochtends met leesactiviteiten en ’s middags met de inloop. Na het betreden van het lokaal gaan de kinderen direct aan het werk. De werkzaamheden tijdens de inloop kunnen per groep, per dag, per kind verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn: stillezen, werk afmaken, teksten lezen van bijvoorbeeld wereldoriëntatie of begrijpend lezen, enz.

Zelfstandigheid

Een speerpunt van onze school is het stapsgewijs aanleren van het zelfstandig werken en verwerken. Dit doen we als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en loopt als leidraad door de school. De kinderen krijgen daarom dagtaken (leerstof die op het eind van de dag af moeten zijn) en weektaken. Bij de weektaken zullen we onderscheid maken tussen lesgebonden taken (verdieping van taal/rekenen etc.) en taken die daar los van staan (werkstuk, muurkrant, presentaties).

Rekenen

We werken met de methode Getal & Ruimte Junior. In groep 6 worden de volgende onderdelen behandeld:

  • De waarde van cijfers bepalen en duizendtallen plaatsen op de getallenlijn.
  • Basisvaardigheden. Dit is o.a.: vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken met hele getallen, handig rekenen en een eigen manier ontwikkelen, …
  • Meten: Dit is o.a.: grafieken, tabellen, geld, tijd, afstanden, snelheden en het metriek stelsel
  • Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie. Dit is o.a.: plattegronden interpreteren, kaartlezen, vergelijken van een schaal, …
  • In groep 6 gaan we ook beginnen met breuken en kommagetallen
  •  Elke dag oefenen we het automatiseren.

Om de kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden verdelen we ze in niveaugroepen. Zodoende kunnen we ze werk op maat aanbieden. De indeling wordt gemaakt op basis van de gegevens van ons LVS, de DLE toets en inschatting van de leerkracht. In principe volgt uw kind het reguliere jaarprogramma. Indien noodzakelijk zal het programma van uw kind worden aangepast.

Spelling

De kinderen krijgen wekelijks twee spellingsafspraken aangeboden: een nieuwe afspraak en een herhaling van het afgelopen jaar. De daarbij behorende woorden schrijven de kinderen in hun spellingsschrift. Deze kunnen ze eventueel mee naar huis nemen om te oefenen.
Dagelijks oefenen de leerlingen deze afspraken op verschillende manieren: klassikaal, werkboek, computer, spellingkaarten, individueel door ze over te schrijven.
Aan het einde van de week volgt altijd op vrijdag een dictee. De ene week zullen alleen woordjes gevraagd worden (het woorddictee). De andere week zinnen (het zinnendictee). We volgen hierbij de methode STAAL. Uiteraard speelt spelling bij alle andere schrijfactiviteiten een rol. U moet alleen wel weten dat spellingfouten niet altijd aangestreept of gecorrigeerd worden. Het gebeurt bijvoorbeeld niet als de aandacht op iets anders ligt. Neem het schrijven van een verhaal. Hierbij wordt dan meer gelet op verhaalopbouw, zinsbouw en fantasie.

Taal

Het taalonderwijs kan men verdelen in:

taalvaardigheid:

  • mondeling (spreken en luisteren)
  • schriftelijk (lezen en schrijven)

taalbeschouwing:

  • de zinsbouw (woorden benoemen, tijden herkennen, structuur van een tekst doorzien, etc.)
  • het taalgebruik (Hoe zeg ik iets? Hoe schrijf ik iets? Wat wordt er bedoeld?, etc.)

Waarschijnlijk is het volgende herkenbaarder voor u:
Enkelvoud/meervoud, werkwoorden, persoonsvorm, onderwerp, gezegde, tegenwoordige tijd/verleden tijd, lidwoord, etc.
We werken met de methode STAAL.

Begrijpend en studerend lezen

Hier gebruiken we Nieuwsbegrip voor. Een methode die actuele teksten gebruikt. De leerlingen leren beoordelen wat voor een tekst het is: verhaaltekst, weettekst, informatietekst, … En ze bepalen aan de hand daarvan hun leeshouding. Ze krijgen studietechnieken aangereikt, ze leren de hoofdgedachte te formuleren en de sleutelwoorden uit de tekst te halen.
De verwerking gebeurt schriftelijk (Nieuwsbegrip) en digitaal (Nieuwsbegrip XL).

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin wordt thematisch onderwijs gegeven en de verbinding gemaakt tussen de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap en Techniek. Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt. De creatieve vakken (tekenen handvaardigheid) worden in DaVinci geïntegreerd.

Schrijven

In groep 6 besteden we aandacht aan methodisch schrijfonderwijs. We letten hierbij op pengreep, houding en aan elkaar schrijven. De kinderen krijgen hiervoor ook een rapportcijfer.

Expressie

Tekenen( schetsen, kleurgebruik, fantasie, etc.).
Drama (spel, houding, rollen, overnemen, toneelstukjes bedenken, etc.).
Muziek (lied, noteren, luisteren, soorten, etc.).
Handvaardigheid (verschillende materialen en technieken).
Tekenen, handvaardigheid en drama wordt geïntegreerd in DaVinci.

Proefwerken, toetsen en testen

De leerlingen krijgen ruim van te voren te horen wanneer er een toets komt. De kinderen krijgen een week van tevoren hun leerstof mee naar huis. Op onze website vindt u een digitaal huiswerkboekje waarin staat wat er verwacht wordt, betreft spreekbeurt en boekbespreking.
Tip: Leer elke avond eventjes in plaats van de laatste avond heel lang.

Verder wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden via ons ouderportaal Social Schools. U kunt altijd na schooltijd naar ons toe komen als u nog vragen heeft of even in de klas wilt kijken.