Aanmelden leerlingen

Virtuele rondleiding in de Jan Thiesschool
Wilt u alvast een kijkje in school nemen? Dat kan!
Virtuele rondleiding Jan Thiesschool

Aanmelden
Welkom bij stichting PrimAH. Wat fijn, dat u uw  kind wilt aanmelden bij één van onze scholen. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. Als uw kind in de loop van het schooljaar 4 jaar wordt, dan vinden wij het prettig dat u in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact opneemt met de school. De school kan dan rekening houden met de komst van uw kind. De school maakt met u een afspraak voor een informatief gesprek en geeft u dan ook graag een rondleiding door de school.  

Procedure
Via de gemeente krijgt u tijdig bericht over welke scholen er in uw nabije omgeving zijn. U kunt aangeven in welke scholen u geïnteresseerd bent. U kunt uw interesse via de website van de gemeente Aa en Hunze kenbaar maken via een aanmeldformulier. Let op: U geeft hier uw interesse aan, het betreft nog geen aanmelding bij de school van uw keuze.

Als ouder/verzorger kiest u zelf een school voor uw kind. U kunt voor een school kiezen, die dicht bij uw huis staat, maar u kunt ook kiezen voor een school met een specifiek onderwijsconcept of voor een school die volgens u passende ondersteuning kan bieden. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Als na onderzoek blijkt dat de school hier niet of onvoldoende aan tegemoet kan komen, dan zoekt de school, in overleg met u, een meer passende plek. Op deze manier zorgen wij in gezamenlijkheid, dat uw kind op een school terecht komt, die het best bij hem of haar past.    

U kunt uw kind al aanmelden op de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Bij aanmelding heeft de school in ieder geval de volgende informatie nodig:  

 • Achternaam, voornaam en voorletters  
 • Geboortedatum  
 • Geslacht  
 • Onderwijsnummer (ook wel Burgerservicenummer)  
 • Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Wellicht wilt u zich bij meerdere scholen oriënteren alvorens u een keuze maakt. Wanneer u op verschillende scholen een informatief gesprek voert, zijn er tijdens deze oriëntatieperiode voor u en de school nog geen verplichtingen wat betreft de zorgplicht voor uw kind. Op basis van die zorgplicht is de school namelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de leerling een goede onderwijsplek krijgt. Een basisschool heeft zorgplicht als een leerling schriftelijk is aangemeld. Als een school twijfelt of zij de benodigde ondersteuning kan bieden, dan kan de school een onderzoeksfase van 6 weken in gaan. Tijdens deze onderzoeksfase wordt er met alle betrokkenen zorgvuldig gekeken of de leerling passend onderwijs kan krijgen op de school van aanmelding. Eventueel kan de school deze onderzoeksfase met 4 weken verlengen. Als na onderzoek blijkt, dat de leerling niet toegelaten kan worden op de school, dan onderbouwt de school dit besluit.  In deze onderbouwing wordt beredeneerd waarom de school niet tot inschrijving over kan gaan. De motivatie wordt gerelateerd aan de uitkomsten van het onderzoek en het Schoolondersteuningsplan. De school heeft vervolgens wel de plicht om een passende onderwijsplek voor de leerling te zoeken en voert hierover overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Welk besluit de school ook neemt, u krijgt altijd een schriftelijke bevestiging.

Aanmelding 
Het Aanmeldformulier ontvangt u via de school van aanmelding. Indien de leerling wordt ingeschreven op een school, dan is dit definitief nadat de directeur een handtekening heeft geplaatst op het formulier dat de school hanteert.   

Tijdens het aanmeldingsgesprek komen aan de orde:

 • De ontwikkeling van het kind
 • De gezondheid van het kind
 • Gezinssituatie
 • Criteria voor indeling kinderen in een groep
 • Rondleiding door de school
 • Gelegenheid voor het stellen van vragen
 • De aanmeldingsprocedure

Procedure instroom bij de Jan Thiesschool

Aanmeldingsgesprek
Ouders/verzorgers worden door de directeur uitgenodigd voor het aanmeldingsgesprek. Tijdens het gesprek, dat (in principe) onder schooltijd plaatsvindt, krijgen ouders/verzorgers een rondleiding door de school, voorziet de directeur hen van allerlei informatie, is er gelegenheid om vragen te stellen en wordt stil gestaan bij het inwinnen van informatie over de nieuwe leerling.
Heeft de nieuwe leerling al een broertje/zusje op school wordt het aanmeldingsgesprek aangepast aan de behoefte van ouders/verzorgers en school. Tijdens het gesprek worden de ouders/verzorgers geïnformeerd over de procedure rondom het kennismaken en het wennen. Tevens wordt afgesproken of de leerling de eerste vier weken alleen ’s ochtends of de hele dag naar school komt en indien van toepassing of de leerling na de Kerst- of zomervakantie start.

NB: het is noodzakelijk dat het kind zindelijk is. We hebben op school geen personeel en faciliteiten om kinderen te verschonen.

Kennismakingsgesprek
In overleg met de leerkracht wordt uw dochter/zoon voor zijn/haar 4e verjaardag met zijn ouders/verzorgers op school (na schooltijd) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht.

Wenochtend
In overleg met de leerkracht komt uw dochter/zoon voor zijn/haar 4e verjaardag een ochtend wennen. De wenochtend vervalt als een leerling na de Kerst- of zomervakantie op school komt.

Naar school
Op de dag na de 4e verjaardag komt de leerling voor het eerst naar school. De verjaardag wordt niet gevierd. De leerling mag direct volledig naar school. Het is ook mogelijk om de eerste vier weken alleen ’s ochtends naar school te gaan.  In overleg met de leerkracht worden hier afspraken over gemaakt.

Kort overleg
Gaat de leerling de eerste vier weken alleen ’s ochtends naar school, dan vindt aan het einde van de vierde week een kort overleg tussen de leerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) plaats. Tijdens het overleg wordt besloten of er overgegaan wordt op hele dagen naar school. Wanneer er besloten wordt de ochtenden te continueren, wordt de periode bepaald en een nieuw kort overleg moment gepland tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers.

Advies instromen na de zomervakantie
We adviseren de ouders/verzorgers van kinderen die binnen zes weken voor de zomervakantie vier jaar worden, na de zomervakantie te starten.
Door de directie en de ouders worden afspraken gemaakt tijdens het aanmeldingsgesprek. Voor kinderen die na de zomervakantie instromen is er alleen een kennismakingsgesprek voor de zomervakantie. In verband met de volle groepen aan het eind van het schooljaar vervalt dan de wenochtend.

Advies instromen na de Kerstvakantie
We adviseren ouders/verzorgers van kinderen die in december 4 jaar worden na de Kerstvakantie te starten. Door de directie en de ouders worden afspraken gemaakt tijdens het aanmeldingsgesprek.
Voor kinderen die na de Kerstvakantie instromen is er alleen een kennismakingsgesprek voor de vakantie.
In verband met de drukke december periode vervalt dan de wenochtend.

Wanneer een nieuwe leerling van een andere basisschool bij ons wordt aangemeld, ontvangt de vorige school van ons een bericht van inschrijving. Wij vragen dan de gegevens over de resultaten en vorderingen op bij de vorige school. Zo kunnen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau van de nieuwe leerling. Wanneer er van de vorige school onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, kan het zijn dat er op onze school een onderzoekje plaatsvindt om het niveau van de leerling bij rekenen, lezen en spelling te bepalen.

We wensen uw kind een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool!