Groep 7

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 7 en op welke manier. Hieronder zullen we per vak toelichting geven over de inhoud hiervan en over onze manier van werken.

De inloop

Elke groep start ’s ochtends met leesactiviteiten en ’s middags met de inloop. Na het betreden van het lokaal gaan de kinderen direct aan het werk. De werkzaamheden tijdens de inloop kunnen per groep, per dag verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn: stillezen, werk afmaken, teksten lezen van bijvoorbeeld wereldoriëntatie of begrijpend lezen, enz.

Werkwijze

Een speerpunt van onze school is het stapsgewijs aanleren van het zelfstandig werken en verwerken. Dit doen we als voorbereiding op het voortgezet onderwijs en loopt als leidraad door de school. De kinderen werken met dagtaken (werkzaamheden die op het eind van de dag af moeten zijn) en weektaken.
Bij de weektaken maken we onderscheid tussen lesgebonden taken (verdieping van taal/rekenen en wereldoriëntatie, etc) en taken die daar los van staan (werkstuk, muurkrant, Power Point presentatie).
We zullen hierbij een steeds groter beroep gaan doen op de zelfstandigheid van kinderen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de te behandelen stof in groep 7 en de daarbij gebruikte methoden.

Rekenen

Voor het rekenonderwijs gebruiken we de methode Getal & Ruimte Junior.
In groep 7 worden de volgende onderdelen verder behandeld:

  • Getalbegrip: de waarde van cijfers bepalen, kommagetallen plaatsen op de getallenlijn, rekenen met breuken, etc.
  • Basisvaardigheden: vermenigvuldigen van grote getallen, delen d.m.v. herhaald aftrekken, optellen en aftrekken met hele en kommagetallen, handig rekenen en een eigen manier ontwikkelen.
  • Meten: geld, tijd, afstanden, snelheden, oppervlakte, omtrek en inhoud berekenen, metriek stelsel.
  • Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie: kaartlezen, werken met een schaalverdeling, tabellen en grafieken aflezen.
  • Verhoudingen/procenten/breuken: gelijknamige breuken en ongelijknamige breuken optellen en aftrekken, percentage berekenen.

Spelling

Voor het spellingonderwijs gebruiken de methode STAAL.
De kinderen krijgen wekelijks een of twee spellingsafspraken aangeboden. Dagelijks oefenen de leerlingen deze afspraken op verschillende manieren: klassikaal, werkboek, computer, spellingkaarten of individueel door ze over te schrijven. Wekelijks wordt dit getoetst door middel van een dictee. Drie weken worden alleen woordjes gevraagd (het woorddictee). De vierde week zinnen (het zinnendictee).
Uiteraard speelt spelling bij alle andere schrijfactiviteiten een rol. Spellingfouten zullen echter niet altijd aangestreept worden als het accent op iets anders ligt. Bijv. bij het schrijven van een verhaal zijn fantasie en zinsbouw belangrijk.

Taal

Voor het taalonderwijs gebruiken we de methode STAAL.
Het taalonderwijs kan men verdelen in:

  • Taalvaardigheid: mondeling (spreken en luisteren) en schriftelijk (lezen en schrijven)
  • Taalbeschouwing: de taalbouw ( woorden benoemen, tijden herkennen, structuur van een tekst doorzien) en het taalgebruik (Hoe zeg ik iets?, Hoe schrijf ik iets?, Wat wordt er bedoeld?)

Waarschijnlijk is het volgende herkenbaarder voor u: Enkelvoud/meervoud, werkwoorden, persoonsvorm, onderwerp, gezegde, tegenwoordige tijd/verleden tijd, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, telwoorden, etc. In de methode wordt tevens gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat en leren de kinderen gebruik te maken van het woordenboek. Er wordt structureel aandacht besteedt aan het schrijven van verhalen en moeten de kinderen leren samenwerken. Elk hoofdstuk heeft 6 lessen en om de twee hoofdstukken is er een toets. Bij kinderen waar sprake is van uitval op een onderdeel is er een herhalingsles. Voor de andere leerlingen is er verrijkingsles.

Begrijpend en studerend lezen

Hier gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL voor. Nieuwsbegrip werkt met actuele teksten op verschillende niveaus. De leerlingen leren beoordelen wat voor een tekst het is: verhaaltekst, weettekst of informatietekst. Ze bepalen aan de hand daarvan hun leeshouding. Ze krijgen studietechnieken aangereikt, ze leren een samenvatting maken en een tekst te beoordelen op de bruikbaarheid.

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin wordt thematisch onderwijs gegeven en de verbinding gemaakt tussen de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap en Techniek. Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt. De creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid) worden in DaVinci geïntegreerd.

Engels

Voor Engels maken we gebruik van de methode Groove.me. Aan de hand van Engels talige popsongs leren we Engels. We oefenen daarmee onze Engelse spreek- luister- en schrijfvaardigheid. De nadruk ligt op de spreekvaardigheid. Het is best moeilijk om een andere taal te leren, dus dit doen we op een rustig tempo samen.

Schrijven

In groep 7 besteden we aandacht aan methodisch schrijfonderwijs. We letten hierbij op pengreep, houding en aan elkaar schrijven. Wij werken aan een goed leesbaar en snel handschrift. De kinderen krijgen hiervoor ook een rapportcijfer.

Toetsen

De leerlingen krijgen hun leerwerk ruim van te voren op en noteren dit ook in de schoolagenda. Ze krijgen op school tijd om de toetsen te leren. Sommige toetsen moeten thuis worden geleerd. Het is belangrijk dat de kinderen hun huiswerk leren plannen en op tijd beginnen. Tip: Leer elke avond even in plaats van de laatste avond heel lang.

Spreekbeurten, werkstukken, boekbespreking

In groep 7 houdt elke leerling één spreekbeurt (onderwerp uit de wereldoriëntatie vakken) en een boekbespreking. De kinderen maken als verwerkingsvorm van de methode Davinci een werkstuk. De informatie en de eisen over deze onderdelen wordt met de leerlingen besproken. De kinderen worden begeleid tijdens dit proces. Op de website onder downloads kunt u in het huiswerkboekje meer informatie vinden.

Extra:

  • Voor de verkeerslessen maken we gebruik van de Jeugd Verkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland.
  • De gymlessen vinden twee keer per week plaats. In verband met de veiligheid is het noodzakelijk dat de kinderen stevige sportschoenen dragen.
  • We gaan op tweedaagse schoolreis.