MR

Medezeggenschapsraad = Samenwerken aan goed onderwijs

De Jan Thiesschool maakt onderdeel uit van Stichting PrimAH. Het bestuur van Stichting PrimAH vormt het bevoegd gezag van alle openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken op de scholen. Maar over belangrijke zaken is er altijd eerst overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen.

De taken

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals de besteding van het geld van de school, het vaststellen van de margedagen, de schoolgids, de onderwijskwaliteit en alle school specifieke beleidszaken.
Daarnaast bespreekt de directie ook het formatieplan, het taakbeleid van het personeel en de groepsformatie voor het nieuwe schooljaar met de MR.

NB:
Een overzicht om de verschillen aan te geven tussen school, MR en Oudervereniging (OV) vindt u op de site onder het kopje -> Organisatie -> Taken en verantwoordelijkheden school/MR/OV.
Hoe de Jan Thiesschool, Stichting PrimAH, MR, OV, GMR, enz. zich tot elkaar verhouden, ziet u in het organogram van de Jan Thiesschool. Het organogram vindt u onder het kopje -> Organisatie -> Organogram Jan Thiesschool.

De leden

Onze MR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Indien er zich meerdere kandidaten verkiesbaar stellen, vinden verkiezingen plaats. Alle ouders en personeelsleden hebben stemrecht. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. Leden zitten 3 jaar in de MR.

Werkwijze

Ongeveer zeven keer komen we bijeen om te vergaderen. De vergaderdata kunt u vinden in de schoolagenda van ons ouderportaal, daarnaast worden ze vermeld in het Thies Nieuws. Verslagen van vergaderingen vindt u op de website. Een verslag van een MR-vergadering wordt op de website geplaatst nadat hij in de eerstvolgende vergadering is goedgekeurd. Op de website vindt u tevens het huishoudelijk reglement en de jaarplanning van de MR. In het huishoudelijk reglement is nauwkeurig omschreven wat de MR doet en wat de MR-bevoegdheden zijn.
De MR heeft informatie- en instemmingsrecht. Over sommige onderwerpen heeft alleen de oudergeleding instemmingsrecht, zoals over de schoolgids en de schooltijden. Over het taakbeleid heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht.

In de jaarplanning kunt u lezen welke onderwerpen we in het lopende schooljaar bespreken. De MR-oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders, daarom nodigen we wij u uit om ons aan te spreken over zaken die u opvallen. Uw mening en suggesties zijn van harte welkom!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting PrimAH staat voor het gemeenschappelijk belang van alle basisscholen die onder de Stichting vallen. Het belang is gericht op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een eigen rol in het proces tot beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling.
De GMR bestaat uit acht leden. Twee ouders en twee personeelsleden van het cluster ‘grote scholen’ en twee ouders en twee personeelsleden van het cluster ‘kleine scholen’.
De afgevaardigden dienen zich constructief, kritisch en actief op te stellen. Daar waar de MR de belangen van de eigen school behartigt, zal de GMR het gemeenschappelijk belang voorop stellen.
In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde die alle scholen aangaan. Te denken valt hierbij aan het vakantierooster of de begroting van Stichting PrimAH. Zaken die besproken worden zijn wettelijk vastgesteld. Voor de GMR geldt hetzelfde als voor de MR: leden hebben informatie- en instemmingsrecht. Ook hier heeft voor sommige onderwerpen alleen de oudergeleding of personeelsgeleding instemmingsrecht. Maar daarnaast brengt de GMR ook als totaal over veel onderwerpen advies uit of stemt in. De GMR komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen.