Groep 5

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 5 en op welke manier.

De inloop

Elke groep start ’s morgens met lezen. Na  het lezen ’s morgens, volgt de instructie. Hierna werken de kinderen zelfstandig aan de dagtaak . Deze taak kan bestaan uit rekenen,spelling of taal. Bij de dagtaak wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus van de kinderen. De leerkracht geeft extra hulp waar nodig is.

’s Middags starten we met de inloop. Na het betreden van het lokaal gaan de kinderen direct aan het werk. De werkzaamheden kunnen per groep, per dag verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn: stillezen, werk afmaken, teksten lezen van bijvoorbeeld wereldoriëntatie, begrijpend lezen, enz. De leerkracht geeft vaak nog even extra hulp aan de kinderen die dat nodig hebben.

Rekenen

We werken met de Getal & Ruimte Junior. De nieuwe stof wordt gezamenlijk aangeboden en daarna geoefend. Als een blok is afgerond volgt er ter afsluiting een toets. Aan de hand van de resultaten van deze toets gaan de kinderen die dit nodig hebben extra oefenen.

Er wordt met rekenen gedifferentieerd. Dit betekent dat de kinderen ingedeeld zijn in 2 of 3 groepen:

  • De kinderen die hulp nodig hebben, maken de minimum leerstof.
  • De basisgroep maakt alle opdrachten.
  • De meergroep maakt de hoognodige leerstof en maakt daarna extra werk.
  • De kinderen worden ingedeeld op basis van het Cito leerlingvolgsysteem rekenen/wiskunde, de
  • rapportcijfers en de bevindingen van de leerkracht van het vorige schooljaar.

Halverwege het schooljaar wordt opnieuw bekeken in welke rekengroepen de kinderen zitten.
Het is belangrijk dat de kinderen thuis de tafels blijven oefenen. Deze hebben ze in groep 4 geleerd.

Taal en spelling

Taal
Voor de taal- en spellinglessen gebruiken we de methode STAAL. Het taalboek gebruiken de kinderen elke dag. Als extra oefening of als blijkt uit de toets dat bepaalde onderdelen nog niet beheerst worden, dan maken we gebruik van kopieerbladen. De toets wordt altijd gemaakt nadat 2 hoofdstukken uit het boek doorgewerkt zijn.

Spelling
Iedere week krijgen de kinderen één spellingafspraak aangeboden. In het werkschrift en spellingschrift worden oefeningen gemaakt en ze krijgen hier iedere week een woorddictee over. De vierde week is telkens een herhalingsweek. Aan het einde van deze week krijgen ze een dictee van woorden en zinnen, waarin de besproken spellingproblemen terugkomen. De kinderen die extra oefening nodig hebben krijgen van de leerkracht de woordjes met de bijbehorende afspraken mee naar huis. In de klas krijgen ze ook nog extra hulp van de leerkracht.

Schrijven

De kinderen oefenen dit met behulp van de schrijfschriftjes van de methode Schrift. In groep 5 worden de kinderen door tal van oefeningen bewust gemaakt van de letter- en handschriftcriteria en leren ze de letters nauwkeurig vorm te geven en hun resultaten te evalueren. De grafische vaardigheden zullen weer worden verbeterd en er zal, veel aandacht voor de pengreep en de zithouding zijn.

Lezen

Op de Jan Thiesschool maken wij onderscheid tussen technisch en begrijpend lezen. Technisch lezen houdt in dat de kinderen goed lezen wat er staat. We letten dan o.a. op tempo, toon en intonatie. Dit is goed te controleren als uw kind een stukje voorleest. Er wordt vijf keer in de week  gelezen. De kinderen lezen dan allemaal tegelijk, op hetzelfde tijdstip, door de hele school. Er wordt vijf keer in de week gelezen. De kinderen gaan tutorlezen, instructielezen of stillezen. Dit hangt van hun niveau af.

Begrijpend lezen houdt in dat de kinderen niet alleen goed lezen wat er staat, maar ook begrijpen wat er staat. Hiervoor gebruiken we Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip werkt met actuele teksten op verschillende niveaus. De kinderen leren o.a. om de hoofdgedachte uit een tekst te halen of om sleutelwoorden te herkennen.

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode Davinci. Daarin wordt thematisch onderwijs gegeven en de verbinding gemaakt tussen de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap en Techniek. Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt. De creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid) worden in Davinci geïntegreerd.

Gymnastiek

Voor de gymlessen maken we op de Jan Thiesschool gebruik van een methode waarin alle aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod komen.
Wij vinden het van groot belang dat uw kind tijdens de gymlessen comfortabele gymkleding en gymschoenen met grip draagt. Eén keer in de week krijgen de kinderen les van een vakleerkracht. De andere keer geeft de leerkracht zelf les.

Verkeer

We maken gebruik van de verkeerskrant ‘Op voeten en fietsen’. Een methode die uitgaat van de belevingswereld van het kind. Verkeerssituaties rond de school, de straat en in de buurt worden op speelse wijze aangeboden. We bespreken de verkeersregels, de verkeersborden en wijzen de kinderen op de meest veilige manier om aan het verkeer deel te nemen. Ook krijgen de kinderen dit schooljaar les op de fiets van de verkeersouders.

Expressie

Handvaardigheid, tekenen en dramatische expressie wordt geïntegreerd in de methode DaVinci. Muziek staat in het teken van lekker zingen, swingen, maat en ritme klappen en het herkennen van verschillende muziekstijlen.

Extra werk/weektaak

Als de kinderen klaar zijn met hun werk hoeven ze zich nooit te vervelen. Ze hebben altijd een extra werkboekje of kunnen kiezen uit diverse mogelijkheden om extra oefenstof te maken.
De kinderen mogen de opdrachten zelf kiezen. Veel van het extra werk is zelfcorrigerend of kan door de kinderen zelf nagekeken worden. Alle opdrachten worden door de leerkracht gecontroleerd.
Iedere week krijgen de kinderen extra werk voor de weektaak aangeboden. De kinderen die er aan toe komen kunnen leren om zelf hun werk te plannen. De leerkracht probeert de weektaken van de kinderen zo goed mogelijk aan te passen aan het individuele kind. Dit kan door werkafspraken te maken met kinderen.

Coöperatieve werkvormen

We maken gebruik van diverse coöperatieve werkvormen om de kinderen
actief en intensief bij een onderwerp te betrekken.
Spreekbeurten

Eén keer per jaar houdt ieder kind een spreekbeurt voor de klas.  Het onderwerp mogen ze zelf kiezen .De spreekbeurt hoeft niet meer dan 5 tot maximaal 10 minuten te duren. Het is de bedoeling dat de kinderen deze spreekbeurt houden aan de hand van trefwoorden en niet een hele bladzijde gaan voorlezen.

Bijzondere activiteiten

  • Wij maken gebruik van het programma van het Cultuurmenu
  • Eventuele andere excursies
  • De schoolreis