Groep 8

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 8 en op welke manier.

Groep 8 is een bijzonder schooljaar voor de leerlingen en ouders. Het is het laatste jaar op de vertrouwde basisschool en er moet in de toekomst gekeken gaan worden.

Rekenen

In groep 8 worden de volgende onderdelen verder behandeld. We gebruiken de methode Getal & Ruimte Junior:

 • Getalbegrip. Dit is o.a.: de waarde van cijfers bepalen, kommagetallen plaatsen op de getallenlijn, rekenen met negatieve getallen, …
 • Basisvaardigheden. Dit is o.a.: vermenigvuldigen, delen, optellen, aftrekken met hele en kommagetallen, handig rekenen en een eigen manier ontwikkelen, …
 • Meten: Dit is o.a.: grafieken, tabellen, geld, tijd, afstanden, snelheden
 • Meetkunde/ruimtelijke oriëntatie. Dit is o.a.: kaartlezen, vergelijken van een schaal, …
 • Verhoudingen/procenten/breuken. Dit is o.a. gelijknamige breuken, ongelijknamige breuken, percentage via 1% berekenen, rekenen

Spelling

Bij spelling moet u denken aan:

 • De spellingafspraken: Op vrijdag is het de ene keer een woordendictee en de andere keer een zinnendictee.
 • Het werkboek: hierin kunnen de leerlingen ook op school de regelwoorden, weetwoorden of de net-als woorden van die week oefenen.
 • De spellingkaarten: Ook hiermee kan het thema van die week geoefend worden.
 • Werkwoordspelling

Uiteraard speelt spelling bij alle andere schrijfactiviteiten een rol. U moet alleen wel weten dat spellingfouten niet altijd aangestreept of gecorrigeerd worden. Het gebeurt bijvoorbeeld niet als de aandacht op iets anders ligt. Neem het schrijven van een verhaal.

Taal

Het taalonderwijs kan men verdelen in:

Taalvaardigheid:

 • mondeling (spreken en luisteren)
 • schriftelijk (lezen en schrijven)

Taalbeschouwing:

 • de taalbouw ( woorden benoemen, tijden herkennen, structuur van een tekst doorzien, etc.)
 • het taalgebruik (Hoe zeg ik iets? Hoe schrijf ik iets? Wat wordt er bedoeld? Etc.)

Waarschijnlijk is het volgende herkenbaarder voor u: Enkelvoud/meervoud, werkwoorden, persoonsvorm, onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, tegenwoordige tijd/verleden tijd, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, telwoorden, etc. Voor taal en spelling gebruiken we de methode STAAL.

Begrijpend en studerend lezen

Hier gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL voor. Een methode die de gebaseerd is op actuele teksten op meerder niveaus. De leerlingen krijgen studietechnieken aangereikt, ze leren een samenvatting maken en een tekst te beoordelen op de bruikbaarheid voor iets anders. Bijvoorbeeld: Kan ik de info gebruiken voor mijn werkstuk?

Wereldoriëntatie

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin wordt thematisch onderwijs gegeven en de verbinding gemaakt tussen de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap en Techniek. Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt. De creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid) worden in DaVinci geïntegreerd.

Engels

De leerling in groep 8 krijgen Engels via de methode Groove.me. Met behulp van moderne popsongs leren we Engels. We oefenen daarmee onze Engelse spreek-, luister- en schrijfvaardigheid. De nadruk ligt op de  spreekvaardigheid. Het is best moeilijk om een andere taal te leren, dus dit doen we op een rustig tempo en samen.

Expressie

Tekenen (schetsen, kleurgebruik, perspectief, etc.)
Drama ( spel, rollen overnemen, toneelstukjes bedenken, etc.)
Muziek (lied, noteren, luisteren, soorten, etc.)
Handvaardigheid (verschillende materialen -binnen de mogelijkheden – en technieken)
Gymnastiek (spel, groot materiaal, e.d. Afgestemd op de vaardigheden van de groep)

Proefwerken, toetsen, testen

De leerlingen krijgen dit soort zaken ruim van te voren te horen en noteren dit in hun agenda.
TIP: Leer elke avond eventjes in plaats van de laatste avond heel lang.

In het document ‘Stappenplan overgang BO-VO’ kunt u lezen op welke stappen er genomen worden om van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs te gaan.