Groep 4

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 4 en op welke manier.

De inloop

Elke groep start ’s ochtends met leesactiviteiten en ’s middags met de inloop. Na het betreden van het lokaal gaan de kinderen direct aan het werk. De werkzaamheden tijdens de inloop kunnen per groep, per dag verschillend zijn. De werkzaamheden in groep 4 zijn voornamelijk opdrachten van rekenen, lezen en spelling.

Zelfstandig werken

De kinderen leren zelfstandig te werken. Klassikaal wordt er eerst instructie gegeven, vaak van meerdere vakken, waarna de kinderen zelf aan het werk kunnen. Komen ze er zelf niet uit, dan kunnen ze hun blokje op het vraagteken zetten en komt de leerkracht helpen. Ondertussen heeft de leerkracht tijd om aan de instructietafel extra instructie of hulp te bieden aan die kinderen die dit nodig hebben.

Rekenen

Wij werken met de Getal & Ruimte Junior. Nieuwe stof wordt gezamenlijk behandeld. De kinderen gaan later zelfstandig met de verwerking aan de gang (na instructie). Als een blok lessen is afgerond volgt er een toets. Aan de hand van de resultaten van deze toets gaan we remediëren m.b.v. kopieerbladen of extra oefenen.

In groep 4 besteden we aandacht aan o.a.: handig optellen en aftrekken tot 100, de analoge klok (aan het eind van het schooljaar maken we ook kennis met de digitale klok) vermenigvuldigen (tafels 1t/m 10) en plattegronden maken en aflezen en verhaaltjessommen.

Tijdens de rekenlessen kunnen we in drie niveaus werken. De intensieve leerroute maakt een verminderde versie van de basisstof, met veel hulp en uitleg van de juf. De basisgroep maakt alle basisstof. De verdiepte leerroute krijgt naast de basisstof ook extra rekenwerk aangeboden, m.b.v compacten=  basisstof wordt aangepast, er komt extra uitdaging voor in de plaats.

Taal en spelling

Voor taal en spelling gebruiken we de methode STAAL.
Het taalboek gebruiken de kinderen elke dag. Als uit de toets blijkt dat kinderen bepaalde onderdelen nog moeilijk vinden, kunnen deze extra geoefend worden met het oefenbladen.

Spelling: Spelling gaat in blokken van 4 weken. Elke week staat er 1 spellingafspraak centraal. De kinderen oefenen deze afspraak in hun spelling werkboek. Deze wordt ook weer een week lang geoefend (en hangt ook weer op het bord) en ook aan het eind van de week weer getoetst. Dan komt de derde afspraak. Aan het eind van de derde week volgt er weer een dictee. In de 4e week worden alle 3 de afspraken nog een keer herhaald, en aan het eind van de 4e week komt er een dictee van alles door elkaar. Aan de hand van deze resultaten wordt er extra remediëring gegeven (’s morgens in de inloop).

Schrijven

De kinderen oefenen dit met behulp van de schrijfboekjes van de methode Schrift. In groep 3 hebben de kinderen alle letters en cijfers leren schrijven. Dit jaar leren we de kapitalen (hoofdletters) schrijven. Hierbij wordt natuurlijk ook gelet op de schrijfhouding en de pengreep. Ook krijgen ze na januari een balpen. In groep 4 hebben de kinderen 3 schrijfschriften.

Lezen

Op school maken we onderscheid tussen technisch lezen en begrijpend lezen. Technisch lezen houdt in dat de kinderen goed lezen wat er staat. Dit is goed te controleren als het kind een stukje voorleest. We lezen in de groep klassikaal, in kleine groepjes, maar ook zeer regelmatig individueel in een zelfgekozen AVI-boek. Bij het zelfstandig lezen kiest elk kind een AVI boek uit de kast. Het streven is dat de kinderen aan het eind van groep 4 E4 (M5) niveau hebben gehaald.

Begrijpend lezen houdt in dat de kinderen ook begrijpen wat ze lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. We starten hiermee in januari.

Wereldoriëntatievakken

We maken gebruik van de methode DaVinci. Daarin wordt thematisch onderwijs gegeven en de verbinding gemaakt tussen de kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming, de 21th century skills en Wetenschap en Techniek. Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt. De creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid) worden in DaVinci geïntegreerd.

Gymnastiek

Elke week gymmen wij twee keer in de gymzaal van de Boerhoorn. Hiervoor gebruiken we een gymlesmethode, waardoor alle aspecten van het bewegingsonderwijs aan bod komen. Een keer geeft de groepsleerkracht les. De tweede les wordt door de vakleerkracht verzorgd.
De kinderen moeten op deze dagen hun gymspullen bij zich hebben: een broekje met shirt of een turnpakje en gymschoenen met een stroeve zool. Na afloop wordt gedoucht, mocht dit een keer niet kunnen dan graag een briefje mee naar school.

Expressievakken

Dit zijn: tekenen, knutselen, drama, dans en muziek. Hiervoor gebruiken we o.a. de methode Eigenwijs. Behalve lessen speciaal uit deze methode wordt er ook aangesloten op de actualiteit en het wereldoriëntatiethema.
Onze school volgt het Cultuurmenu van de Gemeente Aa en Hunze.

Verjaardagen

Als een kind jarig is, willen we dit ook graag op school vieren. Om 9.50 uur houden we een klein feestje in de klas. Het kind mag dan trakteren. Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.

De bel

Bij de bel (8.25 uur) gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. Om 8.30 uur beginnen we. Wij stellen het erg op prijs als u zich aan deze afspraken houdt. Te laat op school komen vinden wij erg storend, probeer dit alstublieft te voorkomen.

Sociale emotionele ontwikkeling

Wij werken met de Kanjertraining.

Zorg

Indien nodig wordt er extra zorg gegeven aan een kind. Dit gebeurt zoveel mogelijk in de klas en gaat altijd in overleg met de ouders.

Tot slot

We hopen dat u nu een duidelijk beeld heeft over hoe wij werken in groep 4. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd na schooltijd bij ons terecht.