Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Op Jan Thiesschool bestaat de mogelijkheid om van groep 3 tot en met groep 8 Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) te volgen.  U kunt uw kind(eren) daarvoor jaarlijks opgeven. De lessen worden verzorgd door mevrouw Anja Oorebeek.

Indien voor de lessen GVO ondersteuning noodzakelijk is, fungeren de groepsouders van de oudervereniging als contactpersoon tussen de ouders en vakleerkracht GVO.
De lessen godsdienstige vorming worden bekostigd door de overheid (Ministerie van OCW).

De Jacobuskerkgemeente ondersteunt de GVO-lessen financieel.

Elk schooljaar vindt er overleg plaats tussen een vertegenwoordiger van de kerkenraad van de Jacobuskerkgemeente en de directie.

Leerlingen die niet naar GVO-les gaan, blijven in de klas bij de leerkracht. Zij krijgen instructie.

Er gaan geen leerkrachten mee tijdens de GVO-excursies. De lessen en excursies vallen onder de organisatie en verantwoordelijkheid van de GVO-leerkracht.

Inhoud GVO-lessen

De doelstellingen die aan mijn lessen GVO ten grondslag liggen, zijn tweeledig:

  • Het vermeerderen van de kennis van een kind op het gebied van godsdienst in een zéér ruime zin van het woord.
  • Het van jongs af aan stimuleren tot het ontwikkelen van eigen ideeën en overtuigingen.

Mijn principe hierbij is dat ik de leerlingen wil leren óver geloven en zeker niet óm te geloven, m.a.w. GVO is géén evangelisatie (zoals soms nog ten onrechte wordt gedacht), maar educatie, gericht op een beter begrip van (mede)mens en samenleving!

Omdat de lessen GVO op de Jan Thiesschool in groep 3 t/m 8 kunnen worden gevolgd, heb ik per leeftijdsgroep een jaarthema ontwikkeld dat zoveel mogelijk aansluit bij de kennis- en ontwikkelingsfase van uw kind. Schematisch gezien is deze opbouw als volgt:

Groep 3

‘Het jaar van het verhaal’: in het jaar waarin de kinderen zelf leren lezen en schrijven, komen korte en begrijpelijke verhalen, meestal ontleend aan de Bijbel, op een speelse manier aan bod.

Groep 4

‘Het jaar van de dieren’: bekende verhalen als de ark van Noach worden afgewisseld met minder bekende als de schipbreuk van Paulus op Malta. Regelmatig terugkerende vraag hierbij is hoe we met de dieren en de wereld als geheel omgaan.

Groep 5

‘Het jaar van de feesten’: feesten uit verschillende religieuze tradities worden uitgelegd en zo mogelijk gevierd. Daarnaast wordt een feestenkalender gemaakt die enerzijds inzicht geeft in het verschil tussen particuliere en algemene feesten, anderzijds in het onderscheid tussen niet-religieuze en religieuze vieringen.

Groep 6

‘Het jaar van schriften en boeken’: het belang van geschriften voor religie wordt verhelderd en het accent wordt gelegd op de boeken van de Bijbel en op het christelijk geloof. Afsluiting d.m.v. kerkbezoek.

Groep 7

‘Het jaar van de geschiedenis’: het joodse geloof en de joodse tradities worden centraal gesteld met daarbij als beginpunt de vraag hoe het geloof in één god is ontstaan en wat dat voor de geschiedenis van de mensheid heeft betekend. Afsluiting d.m.v. bezoek aan een synagoge.

Groep 8

‘Het jaar van de wereld’: in het jaar waarin de leerlingen zelf hun blik op de wereld verruimen en de basisschool gaan verlaten, worden de andere wereldgodsdiensten -Boeddhisme, Hindoeïsme en Islam- met in toenemende mate eigen inbreng en vraagstelling bestudeerd. Afsluiting d.m.v. bezoek aan een moskee en /of islamitische begraafplaats.

Wilt u liever even persoonlijk komen kennismaken, dan kunt u mij op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend op school vinden in het GVO lokaal.

Ook kunt u altijd via school contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Anja Oorebeek

(Vakleerkracht GVO)