Groep 3

Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van wat uw kind leert in groep 3 en op welke manier.

Start van de ochtend en middag

Elke groep start elke groep ’s ochtends met leesactiviteiten en ’s middags met de inloop. Bij de inloop gaan de kinderen na het betreden van het lokaal direct aan het werk.

De werkzaamheden kunnen per groep, per dag verschillend zijn. Enkele voorbeelden zijn: stillezen, werk afmaken of werk verbeteren.

Lezen

Lezen neemt, zeker de eerste maanden, een zeer belangrijke plaats in.
Wij gebruiken de leesmethode “Veilig Leren Lezen – KIM”. Veilig leren lezen – KIM bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fase introductie, instructie, zelfstandige verwerking, vervolgopdracht en reflectie. Er wordt gewerkt met dagprogramma’s.
Deze methode gaat uit van de zogenaamde “structureerwoorden” (maan, roos, vis etc.). Uit deze woorden leren de kinderen steeds een letter.
We bieden de kinderen iedere twee dagen een nieuw woord aan. Alle woorden en letters die de kinderen geleerd hebben worden heel vaak op verschillende manieren herhaald. We gebruiken hiervoor verschillende materialen die u in de klaslokalen kunt bekijken: wandplaat, woordstroken, de woorddoos, prentenboeken, stempels, werkboekjes, de letterdoos, het klikklakboekje, werkbladen, leesboekjes en ook de Chromebook.
Vooral door het gebruik van het klikklakboekje leren de kinderen met de aangeleerde letters zelf nieuwe woorden samen te stellen.

De kinderen die al kunnen lezen worden in de zogenaamde ‘zongroep’ geplaatst, de rest van de kinderen zitten in de ‘maangroep’. Kinderen die een begeleide instructie nodig hebben volgen de steraanpak. Elke groep heeft zijn specifieke aanpak en materiaal.
Alle twaalf kernen bevatten een ankerverhaal, waarmee het thema geïntroduceerd wordt.
Aan de taal- thema-activiteiten rondom dit verhaal nemen alle kinderen deel. De ‘zongroep’ gaat daarna verder met andere activiteiten dan de ‘maangroep’. Tijdens de reflectie kunnen de leerlingen de kans krijgen de gemaakte producten aan de rest van de groep te laten zien of  voor te lezen.

Al na een paar dagen krijgen de kinderen wekelijks de zogenaamde “wisselrijtjes” (Veilig en Vlot) mee naar huis, om samen met de ouders elke dag te oefenen. Ook is het heel verstandig om elke dag even te oefenen in een leesboekje. Natuurlijk blijft voorlezen  aan uw kind ook zeer belangrijk.
Om na te gaan met welk materiaal een kind mag werken of om te kijken of de kinderen extra hulp nodig hebben, worden de leerlingen regelmatig getoetst
Na de kerstvakantie, als alle letters zijn aangeleerd, beginnen we met lezen op verschillende AVI niveaus. Na elke kern kunnen de kinderen een “Veilig en Vlot diploma” halen wanneer ze voldoende woordjes in een minuut hebben gelezen. Wekelijks kijken de kinderen van groep 3 een aantal keren naar “Leesdas”, een school TV serie die precies aansluit op onze leesmethode. Na de kerstvakantie kijken we naar “Huisje Boompje Beestje”.

Schrijven

De eerste 6 weken van groep 3 zijn we bezig met voorbereidende schrijfoefeningen van de methode “Schrift”. De kinderen schrijven in hun werkschrift van Veilig leren lezen in hun eigen aangeleerde schrift (kapitalen). Na ong. 5 weken beginnen we met het leren schrijven van de schrijfletters en de cijfers.

Rekenen

Voor het rekenen gebruiken we de Semsom. In de eerste periode staan tellen, ordenen, hoeveelheden leren noteren etc. centraal. Pas later beginnen we met splitsen, optellen en aftrekken. Na ieder blok worden de kinderen getoetst. Na de toets zijn we een aantal dagen bezig met herhaling- en/of verrijkingsstof.

Expressievakken

Hieronder verstaan we tekenen, knutselen, drama, dans en muziek. Voor deze vakken hebben we de methode “Moet je doen”. We proberen de lessen zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van het kind, de pas aangeleerde woorden, en de actualiteit. Uiteraard putten we voor deze lessen ook uit ons eigen repertoire.
Deze vakken worden vooral ‘s middags aangeboden.

Gym

Vanaf groep 3 gymmen de kinderen twee keer per week in de gymzaal van de Boerhoorn. Ook hier gebruiken wij een methode waarin zowel spel als groot materiaal aan bod komen. Hiervoor hebben de kinderen gymschoenen met stroeve zolen en comfortabele gymkleding nodig (er mogen geen knopen of zakken aan de gymkleding zitten). Gladde balletschoentjes zijn gevaarlijk bij het klimmen en balanceren. Ook moeten de kinderen een handdoek meenemen omdat we na het gymmen altijd gaan douchen.

Wereldoriëntatie

De groepen 1 t/m 3 werken aan hetzelfde thema.
Elk schooljaar wordt aan een aantal thema’s gewerkt.
De creatieve vakken (tekenen en handvaardigheid) worden hierin geïntegreerd.

Verjaardagen

Als uw kind jarig is (geweest) mag het op school trakteren. In groep 3 vieren wij de verjaardagen meestal na het lezen en vlak voor de pauze mogen de kinderen trakteren.
Het is schoolbeleid om te trakteren op gezonde etenswaren.

De bel

Bij de eerste bel (8.25 uur) gaan de kinderen zelf naar binnen, hangen hun jas op en pakken de schriften uit hun postvak.  Om 8.30 uur gaan we beginnen. Wij stellen het erg op prijs als u zich aan deze afspraken houdt.
Te laat op school komen vinden wij erg storend, probeer dit alstublieft te voorkomen.

Mappen

In principe krijgen de kinderen op vrijdag een map mee naar huis waarin alle gemaakte stencils zitten. Op maandag moet deze map weer leeg mee terug naar school .

Tot slot

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft, bent u altijd welkom bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u natuurlijk tijdens de oudercontactmomenten terecht voor een tien-minuten gesprek.