MR

Medezeggenschapsraad = Samenwerken aan goed onderwijs

De Jan Thiesschool maakt onderdeel uit van Stichting PrimAH. Het bestuur van Stichting PrimAH vormt het bevoegd gezag van alle scholen van de Stichting, zijnde alle openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze. Het directeur-bestuurder is eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in en om onze school. Maar over belangrijke zaken is er altijd eerst overleg met de Medezeggenschapsraad (MR). Medezeggenschap in het onderwijs is wettelijk verplicht en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Medezeggenschap is een zaak van personeel en ouders samen.

De taken

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals de besteding van het geld van de school, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, het zorgplan, het schoolplan, het schooljaarplan en de schoolgids.
Maar ook de begroting en de jaarrekening van het overblijven wordt ter instemming aangeboden. Daarnaast bespreekt de directie ook het formatieplan, het taakbeleid van het personeel en de groepsformatie voor het nieuwe schooljaar met de MR.

NB:
Een overzicht om de verschillen aan te geven tussen school, MR en Oudervereniging (OV) vindt u op de site onder het kopje -> Organisatie -> Taken en verantwoordelijkheden school/MR/OV.
Hoe de Jan Thiesschool, Stichting PrimAH, MR, OV, GMR, enz. zich tot elkaar verhouden, ziet u in het organogram van de Jan Thiesschool. Het organogram vindt u onder het kopje -> Organisatie -> Organogram Jan Thiesschool.

De leden

Onze MR bestaat uit acht leden: vier ouders en vier leerkrachten. Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. Indien er zich meerdere kandidaten verkiesbaar stellen, vinden verkiezingen plaats. Alle ouders en personeelsleden hebben stemrecht. De leerkrachten vormen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. Leden zitten 3 jaar in de MR.

Werkwijze

Bijna maandelijks komen we bijeen om te vergaderen. De vergaderdata kunt u vinden in de schoolagenda, daarnaast worden ze vermeld in het maandbulletin. Verslagen van vergaderingen vindt u op de schoolsite. Een verslag van een MR-vergadering wordt op de website geplaatst nadat hij in de eerstvolgende vergadering is goedgekeurd. In het maandbulletin dat verschijnt na de MR-vergadering staat een kort verslag van de behandelde agendapunten. Op de website vindt u tevens het huishoudelijk reglement en de jaarplanning van de MR. In het huishoudelijk reglement is nauwkeurig omschreven wat de MR doet en wat de MR-bevoegdheden zijn.
De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht. Over sommige onderwerpen heeft alleen de oudergeleding advies- en/of instemmingsrecht, zoals over het overblijven. Over het taakbeleid heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Daarnaast heeft over bijvoorbeeld de schoolgids de gehele MR instemmingsrecht.

In de jaarplanning kunt u lezen welke onderwerpen we in het lopende schooljaar bespreken. De MR-oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders, daarom nodigen we wij u uit om ons aan te spreken over zaken die u opvallen. Uw mening en suggesties zijn van harte welkom!

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting PrimAH staat voor het gemeenschappelijk belang van alle basisscholen die onder de Stichting vallen. Het belang is gericht op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor de kinderen en het personeel. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een eigen rol in het proces tot beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling.
Alle basisscholen van Stichting PrimAH hebben een vertegenwoordiging in de GMR. De afvaardiging bestaat uit een ouder en een leerkracht die lid zijn van één van de MR’en. De afgevaardigden dienen zich constructief, kritisch en actief op te stellen. Daar waar de MR de belangen van de eigen school behartigt, zal de GMR het gemeenschappelijk belang voorop stellen.
In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde die alle scholen aangaan. Te denken valt hierbij aan het vakantierooster of de begroting van Stichting PrimAH. Zaken die besproken worden zijn wettelijk vastgesteld. Voor de GMR geldt hetzelfde als voor de MR: leden hebben informatie- , advies- en instemmingsrecht. Ook hier heeft voor sommige onderwerpen alleen de oudergeleding of personeelsgeleding instemmings- of adviesrecht. Maar daarnaast brengt de GMR ook als totaal over veel onderwerpen advies uit of stemt in. De GMR komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen.